Hållbar Solel:
En komplett företagslösning från Sunsolutions

Några referenser

Påbörja ditt företags solelsresa; begär offert här! Mer

SUNSOLUTIONS PÅ FACEBOOK

sunsulotions unika koncept Hållbar solel är en komplett företagslösning som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar.

Hållbart företagande innebär att ta ansvar för ekonomi, miljö och sociala aspekter i ett långt perspektiv.

Företagets ekonomiska hållbarhet är en förutsättning för att företaget ska överleva och utgör motorn för företagets utveckling. Verksamheten som går med vinst kan växa och anställa personal. Den ekonomiska hållbarheten ska dock inte ske på bekostnad av miljön, jordens resurser eller människors hälsa.

Miljömässig hållbarhet innebär att verksamheten bedrivs så att miljön, klimatet eller naturens resurser inte skadas.

Social hållbarhet uppnås när hänsyn tas till andra människors hälsa, rättigheter och välfärd oavsett om det är en anställd, kund, leverantör eller den arbetare som tillverkar en produkt någonstans i världen.

---

En komplett företagslösning från sunsulotions

 

Miljömässigt hållbar

Alla våra leverantörer lever upp till mycket högt ställda krav avseende miljöpåverkan och arbetsförhållanden. Dokumenterat och spårbart!

Tekniskt hållbar

Alla delar i anläggningen som solpaneler, växelriktare, monteringssystem och kablar håller absolut högsta kvalitet för att säkerställa att anläggningen kan leverera förnybar energi utan onödiga avbrott och under lång tid.

Ekonomiskt hållbar

I vår ekonomiska kalkyl redovisas med relevanta parametrar återbetalningstid och lönsamhet utifrån överenskomna ingångsvärden.

Rättsligt hållbar

Vi bygger, verifierar och dokumenterar anläggningen i enlighet med EU-norm IEC 62446-1:2016, vilket även inkluderar en effektmätning av anläggningen.

En IEC konform anläggning med dokumentation innebär en säker anläggning – Tryggt för dig som ägare men även säkert när det gäller fastighetsvärde, försäkringar och räddningstjänstens krav.

Solpaneler

Vi levererar dokumenterat högkvalitativa solcellsanläggningar.

Beräkningar

Förutsättningar och beräkningar

För att ta reda på de mer exakta ekonomiska och tekniska förutsättningarna för företaget att installera en solelsanläggning krävs en detaljerad utredning. Tekniskt sett behövs en skuggfri takyta som vetter mot syd, sydväst eller sydost om det är ett lutande tak. På platta eller låglutande tak kan det bästa vara en anläggning som fördelar panelerna med hälften mot öst och hälften mot väst. Skorstenar, ventilationshuvar och andra skuggande element påverkar hur stor del av taket som är användbart. Det går också att bygga en anläggning på marken.

Idag finns möjligheten att ansöka om bidrag motsvarande 30% av kostnaden för en solelsanläggning Besked om utbetalning av stöd kan dröja då ansökningarna handläggs i turordning. Vi tar hand om bidragsansökan som en del i vårt kompletta erbjudande.

Riksdagen beslutade nyligen att satsa totalt 1 395 miljoner kronor till solcellsstödet under perioden 2016-2019.

Här kan du läsa mer om bidraget ».

För mer info se utvärdera.

Liten solcellsskola »

Kärt barn har många namn och det är inte alldeles lätt att hänga med. Nedan ska vi försöka förklara det mest grundläggande om en solpanels uppbyggnad respektive en solelsanläggning.

Först vill vi klargöra skillnaden, solceller eller solpaneler producerar elektrisk ström, en solfångare genererar värme. På Sunsolutions arbetar vi endast med solceller.

I dagligt tal säger vi gärna solcell eller solceller. En solcell är en av beståndsdelarna i en solpanel som grovt sett utgörs av ett flertal solceller, en belagd baksida, en glasskiva på ovansidan samt en metallram.

Det finns en del olika teknlogier för solelsproduktion men i det fortsatta berörs endast teknologin med kisel.

Wafern
För att göra en solcell, börjar man med ett halvledande material. Det allra vanligaste materialet är kvartssand som processas till ren Kisel. Den absolut rena kiseln smältes och får sedan kontrollerat sakta avsvalna och kristallisera. Man talar om två typer- monokristallin eller polykristallin.  Utan att gå närmre in på detaljer kan man säga att den monokristallina har lite bättre verkningsgrad och fungerar bättre i vårt skandinaviska diffusare ljus som färdig solcell.  När kiselsmältan fått kristallisera i långa stockar (mono) eller block (poly som sågas upp till stockar) sågas den till mycket tunna (0.2 mm) skivor och blir till en så kallad wafer.

Film (Eng) om tillverkning av solpaneler:
Film (Eng) om wafer tillverkningen på  Sonnenstromfabrik

Solcellen
Wafern av kisel som har formatet av den blivande cellen ska nu behandlas-dopas -positivt och negativt (mono p-dopad redan i smältan), så att den till sist blir en fungerande cell. Kisel i sig leder inte elektrisk ström, men genom dopning görs den ledande- man har fått en potentialskillnad dvs. inbyggd spänning.  Dopningen görs oftast med Bor för positivt och Fosfor för negativt.  Som definition är en solcell är en tunn skiva eller film av ett halvledarmaterial, som är behandlad så att när den belyses uppstår en spänning mellan fram och baksidan.
Den dopade wafern beläggs med en aluminium-silver blandning på baksidan och framsidan läggs med mall tunna metallinjer och metallkontakter som leder elektriciteten och vi har en solcell.

Solpanelen
En enskild solcell har bara en spänning kring 0.6V. För att göra spänningen användbar seriekopplar man solcellerna i en solpanel.  En normalstor solpanel består oftast av 60 stycken seriekopplade solceller.

När man ska göra själva solpanelen placerar man en härdad och antireflexbehandlad glasruta och därefter en tunn transparent film ovanpå. Därefter placeras solcellerna ut och seriekopplas. Ytterligare en tunn transparent film placeras ovanpå cellerna och slutligen en grövre beständig folie eller glasskiva för den kommande baksidan. Ett av de kritiska momenten för en panels hållbarhet, speciellt i vårt nordiska klimat, är att den håller sig absolut tät under sin livslängd. Det är därför av yttersta vikt att både materialval och utförande av efterföljande laminering sker med högsta kvalité.
Efter lamineringen får panelen sin ram och kontaktdon som svetsas fast och kopplingsstycket fylls med silikon för att permanent hålla under sin livslängd.

Sonnenstromfabriks panel konstrueras och testas för mångfalt högre krav än gällande IEC-norm, vilket också bevisas av oberoende tester och i verkligheten. Sonnenstromfabrik är den enda tillverkaren i Europa som verkligen komplett tillverkar solpaneler, från rent kisel till färdig panel. Sonnenstromfabrik är det första företaget inom solcellsindustrin som tilldelats ’GREEN BRAND’ kvalitetsstämpeln. Certifikatet tilldelas endast varumärken som har visat sig uppfylla hållbara miljöhänsyn.

 

I en solelsanläggning, eller i en produktionsanläggning för solel produceras el. För att den producerade solkraften ska komma till nytta i verksamheten krävs en del installationer. I våra kompletta solelslösningar ingår:

Hållbar solel. En komplett företagslösning från Sunsolutions

Solpaneler (1)
Växelriktare (Eng. inverter) (2)
Ledningar (3)
Dubbelriktad elmätare (4)
Logger (5)
Produktionsdisplay (6, 7)

Solpanelerna monteras med olika monteringssystem beroende på takets förutsättning. Panelerna riktas traditionellt i sydlig riktning med 15-45 graders lutning, antingen på ett platt/låglutande tak eller på ett tak med större lutning. En annan och yteffektiv lösning för låglutande tak är att kombinerat orientera panelerna i öst-västlig riktning placerade rygg-mot-rygg oftast med bara 10 graders lutning.

Panelerna kopplas ihop i strängar som i sin tur leds till växelriktaren. Solpanelen och dess solceller producerar likström, men i våra elledningar använder vi växelström och växelriktarens jobb är att omvandla likströmmen till användbar växelström. Elektriciteten från växelriktaren leds till fastighetens elcentral och konsumeras för verksamhetens behov eller som överskott, leds ut på det allmänna elnätet via den dubbelriktade elmätaren (produktionsmätaren).

När anläggningen byggs är det viktigt att alla föreskrifter och standarder följs så att den färdiga anläggningen är helt säker och kompatibel med elnätet. För att solelsproduktionen ska bli lönsam är det viktigt att produkter av högsta kvalitet används.  Ju längre livslängd, ju färre driftsstopp, ju lägre avtagande produktionskapacitet, desto större blir anläggningens ackumulerade produktion av solel vilket får stor betydelse för kostnaden per producerad kWh.

Sunsolutions utför installation, verifierar och dokumenterar anläggningen i enlighet med gällande IEC-norm. För din säkerhet och kontroll.

Vårt erbjudande är så mycket mer än bara
marknadens bästa och mest hållbara solpanel.

Det finns många skäl till varför just ditt företag vill ha solpaneler och dessa skäl utgör grundstommen i Sunsolutions kompletta analys för att kunna erbjuda vad vi menar med en komplett solelslösning.

Utöver det måste de juridiska och tekniska förutsättningarna klarläggas och därefter redovisar vi en ekonomisk kalkyl att lägga till grund för en investering i hållbar egenproducerad el.

  • Vi sköter tillståndshanteringen.
  • Vi tar hand om kontakterna med nätägaren och hanterar de tekniska och säkerhetsmässiga krav som ställs.
  • Vi installerar enbart bevisat hållbara och högkvalitativa solpaneler från väletablerade tillverkare.
  • Vi säkerställer hela anläggningens långsiktiga funktion och tillförlitlighet med genomgående kvalitetsprodukter i hela systemet.
  • Vi utför installationen med certifierad personal.
  • Vi sköter kontakterna med Energimyndigheten och säkerställer att anläggningen erhåller elcertifikat och ursprungsgarantier.
  • Vi upprättar ansökan om investeringsbidrag för anläggningen och ser till att den lämnas in till Länsstyrelsen.
  • Vi utför installation, verifierar och dokumenterar anläggningen i enlighet med gällande IEC-norm. För din säkerhet och kontroll.
  • Vi utför installationen med hänsyn tagen till räddningstjänstens behov.

Sunsolutions levererar enbart produkter av högsta kvalitet, från minsta skruv och kabel till solpanelerna för då kan vi garantera en solelsanläggning av högsta kvalitet.

Hållbara produkter för ren energi!

En komplett solelslösning från Sunsolutions är så mycket mer än bara solpanelerna. Alla andra ingående komponenter måste också hålla högsta klass och vara hållbara med spårbarhet i produktionen. Därför installerar vi enbart kablar, monteringssystem, växelriktare (inverters) och andra komponenter från tillverkare som uppfyller samma höga krav som Sunsolutions ställer på solpanelstillverkarna.

Sunsolutions by Telecon är svensk återförsäljare för KACO och Schletter och Sonnenstromfabrik.

Sonnenstromfabrik

CO2 reducerad produktion certifierad av Certisolis
Hållbar produktion av solpaneler är ett centralt begrepp för Sonnenstromfabrik och som en av de första första producenterna på marknaden optimeras produktionen för att minska utsläppen av växthusgaser. Solpaneler från Sonnenstromfabrik har ett betydligt mindre CO2-avtyck än konkurrenterna. Man kan idag räkna med produktion av en panel vid traditionell produktion ger utsläpp av ca 1 ton CO2. Sonnenstromfabrik har genom sitt systematiskt miljöarbete minskat utsläppen med ca 50% för produktionen av standardpaneler.

Utöver detta finns en serie med extra Low CO2 footprint-paneler som alla är certifierade av Certisolis där Sonnenstromfabrik minskat utsläppen med ytterligare ca 200kg/panel.

Certisolis
Testcertifikat »

Kaco

KACO:s invertrar omvandlar solelen till växelström.

Läs mer på kaco-newenergy.com »

Schletter

Schletter tillverkar montagesystemen som Sunsolutions använder.

Läs mer »

Kom igång


0141-44 10 76
VD / Försäljning

0141 – 44 11 50
Marknad / Försäljning

0141-44 11 51
Marknad / Försäljning

0141-44 10 05
Tekniska frågor

0141-44 11 52
Projektledare / El-frågor

Påbörja ditt företags solelsresa; begär offert här!
Fyll i uppgifterna nedan så gör vi en utvärdering av dina förutsättningar och återkommer med förslag!

Fyll i...

Företagets namn*:

Kontaktperson*:

Adress*:

Postnummer och ort*:

E-postadress*:

Telefon*:

Nuvarande elförbrukning (Ungefärlig):

Nuvarande huvudsäkring:

Har reducerad energiskatt:

Övriga upplysningar:
T.ex. placering (tak, mark), önskad tidpunkt för driftklar anläggning.

Skärmtak med genomskinliga solpaneler

Nu har vi installerat det första skärmtaket med det stallagesystem vi har varit med och designat. Tillverkare är det tyska företaget Impegs. Det här är samma system som kommer att sitta i våra ChARgePORTs framöver. Stommen består av limträ och det är designat av oss i sann timmeranda utan några synliga förband eller skruvar. Taket finns att beskåda efter överenskommelse i Motala.

 


Integrerat solelstak med Solar Edge

Nu är ytterligare en anläggning uppförd, givetvis infällt system då kunden var noga med designen. Solaredge med optimerare gör att man kan följa produktionen ner på panelnivå och de skuggningar som finns påverkar så lite som möjligt.

 

Sunsolutions har installerat åt NordArom i Norrköping

Sunsolutions har på uppdrag av NordArom AB uppfört en Low CO2-certifierad solcellsanläggning för Härproducerad El®. Solelsanläggningen är en av de större i Norrköping och kommer periodvis producera mer el på plats än vad Nordarom själv förbrukar. Anläggningen driftsattes den 17 Maj.

På ett par av Nordaroms fabriksbyggnader har en anläggning med 240 solpaneler installerats med en beräknad produktion om ca 63 000kWh om året. Det innebär en besparing på över 32.000 kg/år av CO² (ekvivalent).

– Vi vill vara drivande i en långsiktigt hållbar utveckling och Härproducerad el™ utgör en naturlig fortsättning av vår omställning till klimatneutral och ekologiska produktion. Periodvis under sommaren kommer den nya solcellsanläggningen att producera mer el än hela anläggningen förbrukar och produktionen kommer till 100% helt drivas av  solel som vi själv producerar inne på området, berättar Mats Hansare, VD på Nordarom.

Installationen är gjord i samarbete med Sunsolutions som tillsammans med sina kunder jobbar för ett hållbart samhälle.

– Sunsolutions vision är att alla företag ska producera hela eller delar av sitt elbehov i direkt anslutning till förbrukningen, helt enkelt mer Härproducerad El™. Vi är därför mycket glada över samarbetet med Nordarom som har satsat extra på en stor solcellsanläggning med högpresterande LOW CARBON FOOTPRINT-certifierade solpaneler som maximerar miljönyttan (där panelerna tillverkats med minsta möjliga CO² utsläpp). säger Lars Laurin, VD på Sunsolutions By Telecon.

Produktlansering på Motala Expo

Sunsolutions tog tillfället i akt på Motala Expo i helgen 16-17 mars och lanserade en helt ny produkt. ChARgePORT® som är en produkt som löser flera önskemål och behov i en lösning. Det är en Carport med transparenta solpaneler som tak och möjlighet till integrerad laddlösning för el- eller hybridbil. Hitta även mer information om detta på www.chargeport.se 

                                                                                                                                                      ®

Minska mängden producerad växthusgas

Sunsolutions erbjuder marknadens enda Low CO2 footprint-certifierade solpanel som genererar påtagligt lägre utsläpp av växthusgaser vid tillverkningen än andra paneler på marknaden.

CO2 footprint-begreppet används för att beskriva den totala mängden växthusgaser, däribland CO2 (koldioxid), som uppstår direkt och indirekt vid olika aktiviteter och processer. För en solpanel är det främst fråga om energiåtgång vid utvinning av kisel och produktion av solceller och alla andra delar framtill färdig solpanel samt de transporter som är involverade i produktionen.

Ju mindre energi och material som används vid produktionen och ju större andel av den energi som används som är förnybar desto lägre CO2-footprint.

Till detta ska läggas den positiva effekt som den förnybara solelen ger när den ersätter fossila kraftkällor.

Välj Sunsolutions certifierade Low CO2 footprint-paneler och maximera miljönyttan av företagets investering i förnybar energi.

Läs mer om panelerna »

Utvärdera

Sunsolutions erbjuder marknadens mest kompletta och bästa solelslösning för företag.

När vi säger komplett solelslösning menar vi mer än bara den tekniska lösningen. En komplett lösning innehåller en analys av förutsättningarna, en ekonomisk kalkyl, en optimerad solelslösning som är anpassad till företagets önskemål, behov och slutligen överlämnandet av en säker och väldokumenterad anläggning. Självklart erbjuder vi också ett serviceavtal.

Det finns många skäl till varför just ditt företag ska bli producent av sin egen el och dessa skäl utgör en viktig del i Sunsolutions kompletta analys för att kunna erbjuda vad vi menar med en komplett solelslösning.

Analysen ger svaret hur en solelslösning ska utformas så att den passar företagets önskemål och behov samt de givna tekniska och juridiska förutsättningarna.

Tekniska förutsättningar

En solelsanläggning ska anpassas till takkonstruktionen, vilken yttäckning har taket, är det platt eller lutar det, vad är det för underlag under yttäckningen, åt vilket väderstreck är byggnaden orienterad? Vilka hinder i form av skorstenar, ventilationshuvar m.m. finns på taket som kan orsaka skugga på anläggningen?

På platta tak är möjligheterna större att orientera solpanelerna i olika väderstreck; låglutande i öst och västlig riktning eller med större lutning mer åt söder? Vad som passar bäst beror på flera av de ovan angivna förutsättningarna.

Ett alternativ kan vara att uppföra en solelsanläggning på marken.

Kostnaden för en lösning ska vägas mot beräknad produktion vilket kan innebära att en anläggning med lite mindre produktion är det som är mest kostnadseffektivt.

Hur stor elförbrukning under dagtid har företaget? Blir produktionen större än förbrukningen? Då ska överskottselen matas ut på elnätet vilket kan komma att kräva åtgärder från nätägarens sida.

Juridiska och övriga förutsättningar

I de flesta områden får man lov att uppföra solelsanläggningar på tak men det kan krävas bygglov. Annat att ta ställning till är:

En anläggning som producerar förnybar el kräver viss elektronisk hantering och utrustning, anläggningen är berättigad till elcertifikat och anmälan görs till Energimyndigheten.

Sunsolution klarlägger juridiska, tekniska och övriga förutsättningar och redovisar därefter ett förslag på en total solelslösning samt en kalkyl som ligger till grund för din investering i hållbar egenproducerad solel.

Installera

Sunsolutions levererar högkvalitativa certifierade solcellsanläggningar

När företagets optimerade solelslösningar är beställd tar Sunsolutions specialister hand om allting fram tills dess solelsanläggningen är installerad, driftsatt, kontrollerad och leveransen godkänd.

Problemfritt ägande

En kvalitetssäkrad installation är helt nödvändig, men det räcker inte för att anläggningen ska uppfylla våra högt ställda krav på hållbarhet, funktion och tillförlitlighet. Vi använder enbart produkter från leverantörer som uppfyller våra krav på spårbarheten när det gäller produktens hållbarhet både miljömässigt och socialt.

Det innebär att tillverkningsprocessen hos våra leverantörer är helt genomlyst och miljöcertifierad. Alla solpaneler omfattas av prestandagaranti i toppklass. Beroende på modell omfattar garantin 25 eller 30 år.

Tillverkning av de solpaneler Sunsolutions levererar är vertikalt integrerad vilket innebär att kontrollen över produktionsledet är garanterad och omfattande kvalitetskontroller genomförs löpande mellan varje steg i processen.

FÖRETAGSUPPGIFTER

Sunsolutions by
Telecontracting Scandinavia AB
Strandvägen 169
591 46 Motala
Sweden
Tel 0141 - 44 10 00
e-post
Org nr 556666-0600
Facebook »

OM SUNSOLUTIONS

Sunsolutions by Telecon är sprunget ur ett mångårigt arbete i branschen för förnybar energi.

Telecontracting Scandinavia AB är en av Sveriges ledande leverantörer till vindkraftsbranschen och har under många år installerat totallösningar för vindmätning i såväl Sverige som övriga Europa. Telecon är också delägare i VKS Vindkraft Sverige AB som är ett bolag i vindkraftsbranschen.

Sunsolutions bidrar till hållbart företagande och ett energisystem som bygger på förnybar elproduktion. Vårt sätt att bidra till detta är att erbjuda marknadens bästa och mest kompletta solelslösning: Hållbar Solel.

Företagets huvudkontor finns i Motala och ytterligare kontor finns i Malmö.

SOLELSLÖSNING

Sunsolutions erbjuder marknadens mest kompletta solelslösning. Med komplett menar vi inte bara anläggningen i sig utan också i hög grad den utvärdering som vi gör för att fastställa de tekniska, juridiska och övriga förutsättningar som är unika för varje företag. Med utredningen som underlag tar vi tillsammans med företaget fram en optimerad lösning som svarar mot ekonomiska och andra hållbarhetskrav. I en komplett lösning ingår också att installationen utförs och verifieras samt att anläggningen dokumenteras i enlighet med gällande IEC-norm. Anläggningen planeras och utförs med hänsyn tagen till räddningstjänstens behov. Allt för din säkerhet och kontroll.

Sunsolutions levererar enbart solpaneler från Sonnenstromfabrik då de är de enda på marknaden som uppfyller våra krav på miljömässig kontroll och spårbarhet avseende produktionen.

REFERENSER

Lorem ipsum etc

Nyttiga länkar

Energimyndighetens pilotstudie visar:
Installation av solceller lönsam affär för företag.
Läs mer »

Framtidens solel:
En hållbar investering för små och medelstora företag.
Läs mer »